Generator not księgowych – metoda na odzyskanie niespłaconych należności

Więcej o bezpłatnym generatorze not księgowych.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności natrafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a kiedy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, co więcej bez wymogu uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. Przecież opóźnienie w przelaniu należności za fakturę może być kwestią jednorazowego przeoczenia lub chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych

W momencie, kiedy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które posiada także kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]